×

Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

You can adjust all of your cookie settings by navigating the tabs on the left hand side.

Worldwide shipping
4.6 out of 5 stars Google rating
14 days return policy
Many payment methods

Allmänna försäljningsavtal

Artikel 1 - Definitioner

Under dessa förhållanden har följande termer följande betydelser:

 1. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och / eller tjänster till konsumenter på distans;
 2. Konsument: den fysiska personen som inte agerar i yrket eller företaget och som ingår ett distansavtal med entreprenören;
 3. Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, endast en eller flera tekniker för fjärrkommunikation används;
 4. Teknik för fjärrkommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren är tillsammans i samma utrymme samtidigt;
 5. Reflektionsperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 6. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att säga upp distansavtalet inom avkylningsperioden.
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Varaktighetstransaktion: ett distansavtal med avseende på en serie produkter och / eller tjänster vars leverans och / eller köp sprids över tiden;
 9. Hållbart medium : alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Artikel 2 - Företagarens identitet

 1. Organisera kontor de Lang
  Karos 81 - 1625 HT Hoorn
  Telefonnummer: +31 (0) 229 757 766
  E-postadress: info@australiantreasures.com
  Handelskammarens nummer: 61874108
  Momsnummer: NL191954408B02

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för alla distansavtal som ingåtts mellan entreprenören och konsumenten.
 2. Holländsk lag gäller för alla avtal mellan entreprenör och konsument.

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller underkastas villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en verklig representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Tydliga misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för entreprenören.

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet ingås när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats kan konsumenten upplösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder
 4. Entreprenören kan - inom rättsliga ramar - informera sig om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla fakta och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller att fästa särskilda villkor för genomförandet.
 5. Entreprenören kommer att skicka följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligt eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium:
  a . besöksadressen för företagarens affärsplats där konsumenten kan gå med klagomål;
  b. villkoren för och hur konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten,
  c. information om befintlig kundservice och garantier;
  d. informationen i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har tillhandahållit denna information till konsumenten innan avtalet genomförs;
  e. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
 6. Om entreprenören har åtagit sig att leverera en rad produkter eller tjänster gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6a - Ångerrätt vid leverans av produkter

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att lösa upp avtalet utan att ge någon anledning inom fjorton arbetsdagar. Denna period börjar dagen efter mottagandet av produkten av eller för konsumentens räkning.
 2. Under denna period kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han packar bara upp eller använder produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning till entreprenören, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från entreprenören.

Artikel 6b - Ångerrätt vid leverans av tjänster

 1. Vid tillhandahållande av tjänster har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skäl under fjorton arbetsdagar, med start samma dag som avtalet ingås.
 2. För att utnyttja sin ångerrätt kommer konsumenten att fokusera på de rimliga och tydliga instruktioner som entreprenören tillhandahöll med erbjudandet och / eller senast vid leveransen.

Artikel 7 - Kostnader vid uttag

 1. Om konsumenten använder sin ångerrätt kommer kostnaden för returen inte att överstiga kostnaden för returen.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp återbetalar entreprenören detta belopp så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter retur eller annullering.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

 1. Om konsumenten inte har ångerrätt kan detta endast uteslutas av företagaren om entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående.
 2. Undantag från ångerrätten är endast möjligt för produkter:
  a. som har skapats av entreprenören i enlighet med konsumentens specifikationer;
  b. som är tydligt personliga till sin natur;
  c. som inte kan returneras på grund av sin natur;
  d. som kan förstöra eller åldras snabbt;
  e. vars pris är beroende av fluktuationer på den finansiella marknad som entreprenören inte har något inflytande på;
  f. för enskilda tidningar och tidskrifter;
  g. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit sigill.
 3. Undantag från ångerrätten är endast möjligt för tjänster:
  a. angående boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period,
  b. leverans som har påbörjats med uttryckligt samtycke från konsumenten innan betänketiden har löpt ut;
  c. vad gäller vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

 1. Under giltighetstiden som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom för prisförändringar till följd av ändringar i momssatserna.
 2. I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden och som entreprenören inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna länk till fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet.
 3. Prisökningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.
 4. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har bestämt detta och:
  a. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller
  b. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

 1. Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de rättsliga bestämmelser som existerar på dagen för avtalets ingående och / eller statliga bestämmelser.
 2. Ett system som erbjuds av entreprenören, tillverkaren eller importören som garanti påverkar inte de rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande gentemot entreprenören med avseende på en brist i uppfyllandet av företagarens skyldigheter gentemot entreprenören på grundval av lagen och / eller distansavtalet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande

 1. Entreprenören kommer att ta största möjliga försiktighet när han tar emot och implementerar order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransstället är den adress som konsumenten meddelar företaget.
 3. Med vederbörlig iakttagelse av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att genomföra accepterade beställningar med rätt hastighet, men senast 30 dagar såvida inte en längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan genomföras, kommer konsumenten att underrättas om detta senast en månad efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnader och har rätt till ersättning.
 4. Vid upplösning i enlighet med föregående stycke återbetalar entreprenören det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter upplösningen.
 5. Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig kommer företagaren att sträva efter att göra en ersättningsartikel tillgänglig. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätt inte uteslutas. Kostnaderna för returfrakt är för entreprenörens konto.
 6. Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar på entreprenören fram till leverans till konsumenten, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner

 1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid med iakttagande av de överenskomna annulleringsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Ett tidsbegränsat avtal har en löptid på högst två år. Om man har kommit överens om att distansavtalet kommer att förlängas om konsumenten är tyst, kommer avtalet att fortsätta som ett avtal på obestämd tid och uppsägningstiden efter fortsättningen av avtalet är högst en månad.

Artikel 13 - Betalning

 1. Om inte annat överenskommits måste konsumenternas skulder betalas inom fjorton dagar efter leverans av varan eller, i fallet med ett avtal om att tillhandahålla en tjänst, inom 14 dagar efter leverans av handlingarna som rör detta avtal.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får en förskottsbetalning på mer än 50% aldrig anges i allmänna villkor. När förskottsbetalning har fastställts kan konsumenten inte göra några rättigheter överhuvudtaget med avseende på utförandet av beställningen eller tjänsten / tjänsterna innan den föreskrivna förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten har skyldighet att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i angivna eller angivna betalningsuppgifter till företagaren.
 4. I händelse av att konsumenten inte betalar har entreprenören rätt att, med förbehåll för juridiska begränsningar, ta ut de rimliga kostnader som kunden har meddelat i förväg.

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

 1. Klagomål om genomförandet av avtalet måste skickas till entreprenören inom rimlig tid, fullständigt och tydligt beskrivet, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
 2. Klagomål som skickas till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid svarar entreprenören inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Artikel 15 - Ytterligare eller andra bestämmelser

 1. Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.