×

Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

You can adjust all of your cookie settings by navigating the tabs on the left hand side.

Frakt över hela världen
4.6 av 5 stjärnor på Google
14 dagars returpolicy
Många betalningsalternativ

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

 1. Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 2. Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;
 3. Distansavtal: ett avtal där man uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 4. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
 5. ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 6. Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller inköpsskyldigheten sprids över tiden;
 9. Varaktig databärare: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.

Artikel 2 - Företagarens identitet

 1. Organisatiebureau de Lang
  Karos 81 - 1625 HT Hoorn
  Telefonnummer: +31 (0)229 757 766
  E-postadress: info@australiantreasures.com
  KvK-nummer: 61874108
  Momsregistreringsnummer: NL1954408B02

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 2. Alla avtal mellan näringsidkaren och konsumenten omfattas av nederländsk lag.

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighet eller om det görs på vissa villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder, ska dessa vara en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för entreprenören.

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet är ingått när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats kan konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder
 4. Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta del av konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt av alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
 5. Företagaren ska skicka följande information tillsammans med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en långsiktig databärare:
  a. Besöksadress till företagarens affärsställe där konsumenten kan komma i kontakt med honom eller henne vid eventuella klagomål.
  b. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt meddelande om att han eller hon är undantagen från ångerrätten.
  c. Information om befintliga eftermarknadstjänster och om hur konsumenten kan få tillgång till dem. information om befintlig service efter köpet och garantier,
  d. de uppgifter som anges i artikel 4.3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet genomförs,
  e. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
 6. Om företagaren har åtagit sig att leverera en rad produkter eller tjänster, gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.

Artikel 6a - Ångerrätt vid leverans av produkter

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under fjorton arbetsdagar. Denna period börjar dagen efter det att konsumenten har mottagit produkten eller på konsumentens vägnar.
 2. Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt ska han returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

Artikel 6b - Ångerrätt vid leverans av tjänster

 1. Vid tillhandahållande av tjänster har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under fjorton arbetsdagar från och med den dag då avtalet ingicks.
 2. För att utnyttja sin ångerrätt ska konsumenten fokusera på de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren tillhandahåller i erbjudandet och/eller senast vid leveransen.

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon inte bära mer än kostnaderna för returfrakten.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter återlämnandet eller ångerrätten.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

 1. Om konsumenten inte har någon ångerrätt kan denna endast uteslutas av näringsidkaren om näringsidkaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid innan avtalet ingås.
 2. Uitslutande av herroepingsrätten är endast möjligt för produkter:
  a. som genom företagaren till stånd är framställda enligt specifikationerna i konsumenten;
  b. som är tydligt personliga av aard;
  c. som genom deras aard inte kan bli återgezonden;
  d. som förstörs eller åldras snabbt,
  e. vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll,
  f. för enskilda tidningar och tidskrifter,
  g. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen på.
 3. Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för tjänster:
  a. som avser logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period,
  b. för vilka leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut,
  c. som avser vadhållning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändringar av momssatserna.
 2. I motsats till vad som sägs i föregående stycke kan näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför näringsidkarens kontroll, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 4. Prishöjningar från och med tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
  a. de är en följd av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter, eller
  b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks.
 2. Ett arrangemang som näringsidkaren, tillverkaren eller importören erbjuder som en garanti påverkar inte de rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren om näringsidkaren inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen och/eller distansavtalet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande

 1. Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagandet och genomförandet av beställningar av produkter och vid bedömningen av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
 3. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte en längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta senast en månad efter det att han eller hon har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.
 4. Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar efter upplösningen.
 5. Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaderna för returfrakt ska bäras av entreprenören.
 6. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Transaktioner av varaktighet

 1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Ett avtal som ingås för en bestämd tid har en maximal löptid på två år. Om det har avtalats att distansavtalet ska förlängas om konsumenten inte säger något, ska avtalet fortsätta som ett avtal på obestämd tid och uppsägningstiden efter det att avtalet har fortsatt ska vara högst en månad.

Artikel 13 - Betalning

 1. Om inget senare datum har avtalats ska konsumenten betala sina skulder inom 14 dagar efter det att varorna har levererats eller, om det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst, inom 14 dagar efter det att dokumenten för detta avtal har utfärdats.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får det i allmänna villkor aldrig föreskrivas en förskottsbetalning på mer än 50 procent. När förskottsbetalning har avtalats kan konsumenten inte åberopa någon rättighet i fråga om utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.
 4. Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla rimliga kostnader som konsumenten har fått kännedom om i förväg.

Artikel 14 - Klagomål

 1. Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas till företagaren inom rimlig tid, med en fullständig och tydlig beskrivning, efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
 2. Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Artikel 15 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

 1. Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor bör inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare.